ЛОГІН

ПАРОЛЬ

ОСТАННІ НОВИНИ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ

10 Січня 2012

ОПИТУВАННЯ


Герб України
                                          ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Н А К А З
03.10.2008 N 269
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2008 р.
за N 1304/15995
( Текст взятo з сайту ВРУ - http://zakon.rada.gov.ua )
Про затвердження Положення про здійснення
моніторингу працевлаштування магістрів
за спеціальностями галузі знань
"Державне управління"

Відповідно до підпункту 32 пункту 4 Положення про Головне
управління державної служби України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1180 ( 1180-2007-п ),
пункту 10 Положення про працевлаштування випускників Національної
академії державного управління при Президентові України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004
N 468 ( 468-2004-п ), пункту 33 Положення про порядок прийому осіб
на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній галузі
"Державне управління" та працевлаштування випускників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005
N 402 ( 402-2005-п ), та з метою здійснення контролю щодо
дотримання вимог законодавства з питань працевлаштування магістрів
за спеціальностями галузі знань "Державне управління"
Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Положення про здійснення моніторингу
працевлаштування магістрів за спеціальностями галузі знань
"Державне управління" (додається).
2. Рекомендувати керівникам центральних, місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування забезпечити
координацію діяльності кадрових служб щодо виконання вимог
зазначеного Положення.
3. Територіальним органам Головдержслужби забезпечити надання
методично-консультаційної допомоги в організації здійснення обліку
та моніторингу магістрів Національної академії державного
управління при Президентові України, її регіональних інститутів та
вищих навчальних закладів, що навчалися за державним замовленням
та отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань
"Державне управління".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби відповідно до розподілу обов'язків.
Начальник Головдержслужби Т.Мотренко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр освіти і науки України І.О.Вакарчук
Президент Національної академії
державного управління при
Президентові України В.Нанівська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
державної служби України
03.10.2008 N 269
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2008 р.
за N 1304/15995

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення моніторингу працевлаштування
магістрів за спеціальностями галузі знань
"Державне управління"
( Дoкумeнт взятo з сайта Верховної Ради України )
I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок здійснення моніторингу
працевлаштування магістрів за спеціальностями галузі знань
"Державне управління" (далі - випускники).
1.2. Мета моніторингу - одержання точної, об'єктивної та
достовірної інформації про працевлаштування та перебування на
державній службі випускників та здійснення контролю за
забезпеченням дотримання вимог законодавства щодо їх
працевлаштування.
1.3. Моніторинг працевлаштування випускників передбачає збір,
облік та аналіз інформації про працевлаштування та перебування
випускників на державній службі (далі - моніторинг).
1.4. Об'єктами моніторингу є випускники Національної академії
державного управління при Президентові України, її регіональних
інститутів та вищих навчальних закладів, що навчалися за державним
замовленням та отримали диплом магістра за спеціальностями галузі
знань "Державне управління".
1.5. Суб'єктами моніторингу є: Головне управління державної служби України, його
територіальні органи, Національна академія державного управління
при Президентові України, її регіональні інститути (далі -
Національна академія), вищі навчальні заклади, що здійснюють
підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі
знань "Державне управління" (далі - магістратури державної служби)
органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші
установи, організації, на які поширюється дія Законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) і "Про службу в органах місцевого
самоврядування" ( 2493-14 ) (далі - органи, установи,
організації).
1.6. Контроль за працевлаштуванням випускників здійснюють
суб'єкти моніторингу.
II. Порядок здійснення моніторингу
2.1. Протягом місяця після початку навчання Національна
академія та магістратури державної служби подають Головному
управлінню державної служби України та відповідним кадровим
службам органів, установ, організацій відомості про вступників,
які розпочали навчання, за формою згідно з додатком 1.
2.2. Кадрові служби органів, установ, організацій здійснюють
облік вступників (додаток 2) та в десятиденний строк надають
територіальному органу Головдержслужби відомості про вступників за
формою згідно з додатком 3.
2.3. Територіальні органи Головдержслужби на підставі
отриманих від кадрових служб органів, установ, організацій
відомостей про вступників здійснюють узагальнення інформації та
формують регіональний банк даних обліку вступників до Національної
академії та магістратур державної служби у формі журналу обліку
вступників.
2.4. Органи, установи, організації, які уклали
договори-направлення, щороку в січні подають до Національної
академії, у серпні до магістратур державної служби та відповідно
до територіальних органів Головдержслужби підтвердження щодо
перебування слухачів денної форми навчання у відповідному
кадровому резерві із повною назвою посади, на яку випускників буде
призначено після закінчення навчання, та підтвердження прийняття
випускників на посади, зазначені у договорах-направленнях, або
посади, рівноцінні за оплатою, категорією, характером діяльності
тій, яку вони займали до вступу на навчання, згідно з додатком 4.
2.5. Орган, установа, організація після прибуття випускника
на роботу бере його на облік (додаток 2) та в десятиденний строк
надає територіальному органу Головдержслужби інформацію про
працевлаштування випускника згідно з додатком 5.
2.6. Територіальні органи Головдержслужби щоквартально до 2
числа місяця, наступного за звітним періодом, надсилають до
Головдержслужби інформацію про перебування випускників на
державній службі за формою, наведеною у додатку 6.
2.7. Головдержслужба щокварталу до 15 числа місяця,
наступного за звітним періодом, подає Кабінету Міністрів України
інформацію про працевлаштування випускників та перебування їх на
державній службі.
2.8. Органи, установи, організації та територіальні органи
Головдержслужби здійснюють моніторинг працевлаштування випускників
магістратур державної служби протягом трьох років, випускників
Національної академії - протягом п'яти років.
2.9. Органи, установи, організації у разі звільнення чи
переведення випускників в десятиденний строк інформують
територіальний орган Головдержслужби, Національну академію,
магістратуру державного управління згідно з додатком 7.
2.10. Територіальні органи Головдержслужби спільно з
органами, установами та організаціями забезпечують формування
банку даних перебування магістрів галузі знань "Державне
управління" на державній службі та службі в органах місцевого
самоврядування, відслідковують просування їх по службі.
Сайт магістрів державного управління, членів ВАМДУ, випускників ІДУС при Кабінеті Міністрів України та УАДУ, НАДУ при Президентові України, інших вищих навчальних закладів IV рівня акредитації
Проект сайту: магістра державного управління Олександра Кропельницького, за підтримки студії "АРТпроект" та А&K Design, Київ.
--> -->