ЛОГІН

ПАРОЛЬ

ОСТАННІ НОВИНИ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ

10 Січня 2012

ОПИТУВАННЯ


ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ МАГІСТРІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

(ВИТЯГ , нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська Асоціація магістрів державного управління (надалі - Асоціація) створена відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян" рішенням установчої конференції від 18 грудня 1999 року і зареєстрована 27 серпня 2000 року Міністерством юстиції України (свідоцтво № 1486). Асоціація є всеукраїнською громадською організацією.

1.2. Асоціація здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів, законності та гласності.

1.3. Асоціація має статус юридичної особи, свою печатку, штампи, бланки, символіку та атрибути, зразки яких затверджуються Радою Асоціації.

1.4. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, законами України та цим Статутом.

1.5. Повна власна назва Асоціації – „Всеукраїнська Асоціація магістрів державного управління”.

1.6. Скорочена назва Асоціації - ВАМДУ.

1.7. Юридична адреса Асоціації: Україна 03057, м. Київ, вул. Єжена Потьє, 20 .

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є :
- сприяння своїм членам у діяльності, спрямованій на становлення та розвиток української державності, вдосконалення системи державної служби, зміцнення демократичних засад громадянського суспільства;
  - представництво та захист законних соціальних, економічних, службових та інших спільних інтересів своїх членів, а також сприяння становленню дружніх стосунків, солідарних зв’язків та взаємної допомоги між ними.

2.2. Діяльність Асоціації спрямовується на здійснення таких завдань :
- сприяння своїм членам у дотриманні законодавства України про
державну службу та місцеве самоврядування, розробці державної
політики з цих питань, реалізації програм розвитку регіонів;
- сприяння працевлаштуванню та просуванню по службі, покращенню
житлово-побутових умов своїх членів;
- надання матеріальної допомоги своїм членам у період непрацездатності та безробіття (за наявності коштів та рішення Ради Асоціації);
- представлення та захист законних інтересів своїх членів в органах виконавчої, законодавчої, судової влади та місцевого самоврядування;
- сприяння підвищенню кваліфікації та організації стажування в
Україні та за кордоном своїх членів;
- вивчення та впровадження зарубіжного досвіду роботи органів державного управління і місцевого самоврядування, обмін делегаціями;
- організація та проведення вечорів-зустрічей, конференцій та інших
заходів з українськими та закордонними громадськими
організаціями;
- сприяння Національній академії державного управління при Президенті України в удосконаленні процесу підготовки магістрів державного управління, оснащенні її сучасним обладнанням та науковою літературою, оргтехнікою. Підготовці та виданні підручників і навчальних посібників, покращенні умов навчання та побуту її слухачів;
- сприяння проведенню наукових досліджень, розробок та впроваджень у галузі державного управління та місцевого самоврядування, науково-практичних конференцій (семінарів) з питань функціонування державних механізмів;
- вивчення та обмін досвідом роботи державних органів та органів
місцевого самоврядування, організація зустрічей з народними
депутатами та керівниками міністерств і відомств;
- сприяння підвищенню престижу й авторитету державних службовців;
- співробітництво із засобами масової інформації в Україні та за
кордоном;
- створення та підтримка діяльності Інтернет – ресурсів;
- організація видавничої діяльності, випуск власного друкованого
журналу, інформаційних бюлетенів, тощо.

III. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ

3.1. Для здіснення статутних цілей і завдань Асоціація має право :
- виступати учасником цивільно - правових відносин, набувати
майнових та немайнових прав;
- представляти та захищати законні інтереси своїх членів у всіх державних органах і об'єднаннях громадян;
- проводити масові заходи в порядку, встановленому законодавством;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян України;
- створювати установи та організації, засновувати підприємства;
- одержувати від усіх органів влади інформацію, необхідну для
  реалізації своїх статутних завдань;
- вносити до державних органів та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення механізмів їх функціонування;
- розповсюджувати інформацію та пропагувати свої цілі та ідеї;
- засновувати почесні відзнаки та нагороди Асоціації;
- засновувати засоби масової інформації.
Асоціація користується всіма правами, передбаченими законами України.

3.2. Асоціація має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках.

3.3. Асоціація відповідає за своїми зобов'язаннями у встановленому законом порядку.
Асоціація не відповідає за зобов'язаннями держави та своїх членів, а вони в свою чергу не відповідають за її зобов'язаннями.

ІV. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. В Асоціації існує індивідуальне фіксоване членство.

4.2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту та кваліфікацію (науковий ступінь) магістра державного управління, або ті які навчаються в аспірантурі чи докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України, або закінчили таке навчання чи здобули відповідний науковий ступінь та бажають зробити свій внесок у розвиток української державності, подальше вдосконалення державної служби в Україні, встановлення ділових і творчих стосунків з колегами.

4.3. Прийом в члени Асоціації проводиться Радою Асоціації за письмовою заявою кандидата, що відображається в протоколі засідання Ради.

4.4. Члени Асоціації мають право:
а) брати участь у роботі Асоціації ;
б) обирати та бути обраним до керівних органів Асоціації;
в) вносити на розгляд Асоціації будь-які питання, пов’язані з її діяльністю та вживати заходів щодо їх вирішення;
г) одержувати інформацію про діяльність Асоціації, її баланс, звіти та протоколи у відповідності до положень цього Статуту;
д) виходити зі складу членів Асоціації та її керівних органів у порядку, передбаченому цим Статутом.

4.5. Члени Асоціації зобов'язані:
а) брати участь у роботі Асоціації;
б) своєчасно сплачувати членські внески;
в) дотримуватись норм цього Статуту та виконувати рішення
органів управління Асоціації;
г) надавати допомогу Асоціації у досягненні нею мети та поставлених
завдань;
д) надавати Асоціації необхідну інформацію для вирішення окремих
питань її діяльності;
е) сприяти підвищенню престижу й авторитету Асоціації, державної служби, не вчиняти дій що можуть дискредитувати Асоціацію, перешкоджати реалізації нею Статутних завдань.
Члени Асоціації несуть й іншу відповідальність, передбачену законодавством.

4.6. Членство в Асоціації може бути припинено :
а) за письмовою заявою члена Асоціації;
б) за рішенням Ради Асоціації у разі систематичного невиконання
Статутних вимог та розпоряджень вищих її керівних органів, а також у
разі скоєні злочину, що призвело до притягнення до кримінальної відповідальності її члена;
в) членство в Асоціації вважається припиненим, якщо за нього
проголосувало не менше половини кількісного складу Ради Асоціації.

4.7. Асоціація може надавати статус почесного членства особам, котрі
зробили значний внесок у справу розбудови української державності,
становлення та розвитку Асоціації, видатним державним діячам,
провідним вченим, викладачам Національної академій державного
управління при Президентові України.

Рішення про надання статусу почесного члена Асоціації приймається Радою Асоціації (простою більшістю від її кількісного складу) за клопотанням одного із членів Ради Асоціації та письмовою згодою означеної особи. 

Сайт магістрів державного управління, членів ВАМДУ, випускників ІДУС при Кабінеті Міністрів України та УАДУ, НАДУ при Президентові України, інших вищих навчальних закладів IV рівня акредитації
Проект сайту: магістра державного управління Олександра Кропельницького, за підтримки студії "АРТпроект" та А&K Design, Київ.
--> -->